ایرلاین مجازی ایروا

 آخرین پرواز ها

شماره پرسنلیخلبانمبداءمقصدتاریخمدت پرواز
IVA0005Amir Tavafian  OIII  OIZH 2022-11-23 01:29
IVA0005Amir Tavafian  OIKK  OIII 2022-11-23 01:01
IVA0005Amir Tavafian  OIII  OIKK 2022-11-23 01:14
IVA0001Reza Farzam  LTFJ  LTFM 2022-11-21 00:09
IVA0005Amir Tavafian  OIII  OITR 2022-11-21 00:51

 صورت وضعیت

خلبانان 2
مجموع ساعت پروازی: 38:37
مجموع پرواز ها 31
کل پیمایش 17187 Nm
مجموع مسافرین 5541

 خلبانان جدید

خلبانعضو شده
IVA0005 - Amir Tavafian2022-11-04
IVA0001 - Reza Farzam2015-02-14

 پروازهای فوق العاده امروز


 برترین خلبانان بر اساس ساعت پروازی

شماره پرسنلیخلبانساعت پروازی
IVA0005Amir Tavafian25:56
IVA0001Reza Farzam12:40

 برترین خلبانان بر اساس تعداد پرواز

شماره پرسنلیخلبانپروازها
IVA0005Amir Tavafian21
IVA0001Reza Farzam10

 برترین فرودها

شماره پرسنلیخلبانLanding-Rate
IVA0001Reza Farzam- 53.06 ft/min
IVA0005Amir Tavafian- 59.98 ft/min

 برترین مسیرهای پروازی از نظر تعداد پرواز

مسیر پروازیپروازها
OIII - OIIE3
OIII - OIMM2
OIAA - OIAW1
OIII - OIZH1
OIII - OIKB1




Irva Virtual airlines

Rebuilt 2022 (Authorship 2010)