ایرلاین مجازی ایروا

 نقشه فرودگاه


Imam Khomeini International Airport


 اطلاعات باند پروازی
باند 11L طول باند 13772 ft پهنای باند 148 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 3305 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 109
باند 29R طول باند 13772 ft پهنای باند 148 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 3256 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 289
باند 11R طول باند 13940 ft پهنای باند 148 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 3305 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 109
باند 29L طول باند 13940 ft پهنای باند 148 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 3257 ft آستانه جابجایی باند 1972 ft جهت باند 289

 فرکانس های ارتباط رادیویی
نوع ATIS نام ATIS فرکانس 127.2 MHZ
نوع GND نام GND فرکانس 121.6 MHZ
نوع TWR نام TWR فرکانس 118.7 MHZ

 فرکانس های مسیریابی
نوع VOR-DME نام Imam Khomeini فرکانس 114300 KHZ
Irva Virtual airlines
Rebuilt 2022 (Authorship 2010)

Support : irva.info@gmail.com