ایرلاین مجازی ایروا

 نقشه فرودگاه


Mashhad International Airport


 اطلاعات باند پروازی
باند 13L طول باند 12503 ft پهنای باند 148 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 3226 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 134
باند 31R طول باند 12503 ft پهنای باند 148 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 3257 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 314
باند 13R طول باند 12877 ft پهنای باند 148 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 3231 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 134
باند 31L طول باند 12877 ft پهنای باند 148 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 3263 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 314

 فرکانس های ارتباط رادیویی
نوع APP نام APP فرکانس 127.3 MHZ
نوع ATIS نام ATIS فرکانس 126.4 MHZ
نوع TWR نام TWR فرکانس 118.1 MHZ

 فرکانس های مسیریابی
نوع TACAN نام Mashhad فرکانس 111900 KHZ
نوع VOR-DME نام Mashhad فرکانس 114000 KHZ
نوع NDB نام Mashhad فرکانس 385 KHZ
Irva Virtual airlines
Rebuilt 2022 (Authorship 2010)

Support : irva.info@gmail.com