ایرلاین مجازی ایروا

 نقشه فرودگاه


Beirut Rafic Hariri International Airport


 اطلاعات باند پروازی
باند 03 طول باند 12467 ft پهنای باند 148 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 47 ft آستانه جابجایی باند 1886 ft جهت باند 33
باند 21 طول باند 12467 ft پهنای باند 148 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 39 ft آستانه جابجایی باند 3265 ft جهت باند 213
باند 16 طول باند 11138 ft پهنای باند 148 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 12 ft آستانه جابجایی باند 590 ft جهت باند 166
باند 34 طول باند 11138 ft پهنای باند 148 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 48 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 346
باند 17 طول باند 10663 ft پهنای باند 197 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 85 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 177
باند 35 طول باند 10663 ft پهنای باند 197 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 36 ft آستانه جابجایی باند 2788 ft جهت باند 357

 فرکانس های ارتباط رادیویی
نوع APP نام APP فرکانس 120.3 MHZ
نوع ATIS نام ATIS فرکانس 112.6 MHZ
نوع GND نام GND فرکانس 121.9 MHZ
نوع TWR نام TWR فرکانس 118.9 MHZ

 فرکانس های مسیریابی
نوع NDB نام Beirut فرکانس 312 KHZ
نوع NDB نام Beirut فرکانس 351 KHZ
نوع VOR-DME نام Khaldeh فرکانس 112600 KHZ
Irva Virtual airlines
Rebuilt 2022 (Authorship 2010)

Support : irva.info@gmail.com