ایرلاین مجازی ایروا

 نقشه فرودگاه


Erbil International Airport


 اطلاعات باند پروازی
باند 15 طول باند 9197 ft پهنای باند 95 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 1282 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 152
باند 33 طول باند 9197 ft پهنای باند 95 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 1310 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 332
باند 15L طول باند 4085 ft پهنای باند 105 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 1341 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 152
باند 33R طول باند 4085 ft پهنای باند 105 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 1329 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 332
باند 15R طول باند 0 ft پهنای باند 0 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 1401 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 0
باند 33L طول باند 0 ft پهنای باند 0 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 1407 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 0
باند 18 طول باند 13890 ft پهنای باند 225 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 0 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 180
باند 36 طول باند 13890 ft پهنای باند 225 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 0 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 0

 فرکانس های ارتباط رادیویی
نوع ACC نام KIRKUK ACC فرکانس 125.3 MHZ
نوع APP نام KIRKUK فرکانس 129.75 MHZ
نوع TWR نام TWR فرکانس 128.8 MHZ

 فرکانس های مسیریابی
Irva Virtual airlines
Rebuilt 2022 (Authorship 2010)

Support : irva.info@gmail.com