ایرلاین مجازی ایروا
 ناوگان
C172

Cessna 172


نوع هواپیما :

سبک

حداکثر ظرفیت مسافر :

3

حداکثر مسافت پروازی :

687 Nm

ایرلاین :

IVA Flight School

A318

Airbus A318-100


نوع هواپیما :

متوسط

حداکثر ظرفیت مسافر :

107

حداکثر مسافت پروازی :

3100 Nm

ایرلاین :

Turkish Airlines

ایرلاین :

Fly Emirates

B737

Boeing 737-700


نوع هواپیما :

متوسط

حداکثر ظرفیت مسافر :

126

حداکثر مسافت پروازی :

3440 Nm

ایرلاین :

Iran Air

A319

Airbus A319-100


نوع هواپیما :

متوسط

حداکثر ظرفیت مسافر :

124

حداکثر مسافت پروازی :

3700 Nm

ایرلاین :

Iran Air

ایرلاین :

Fly Emirates

B734

Boeing 737-400


نوع هواپیما :

متوسط

حداکثر ظرفیت مسافر :

149

حداکثر مسافت پروازی :

2800 Nm

ایرلاین :

British Airways

A320

Airbus A320-200


نوع هواپیما :

متوسط

حداکثر ظرفیت مسافر :

150

حداکثر مسافت پروازی :

3300 Nm

ایرلاین :

British Airways

ایرلاین :

Fly Emirates

B738

Boeing 737-800


نوع هواپیما :

متوسط

حداکثر ظرفیت مسافر :

162

حداکثر مسافت پروازی :

3115 Nm

ایرلاین :

Turkish Airlines

ایرلاین :

Fly Emirates

B739

Boeing 737-900


نوع هواپیما :

متوسط

حداکثر ظرفیت مسافر :

178

حداکثر مسافت پروازی :

3265 Nm

ایرلاین :

Turkish Airlines

A321

Airbus A321-200


نوع هواپیما :

متوسط

حداکثر ظرفیت مسافر :

185

حداکثر مسافت پروازی :

3200 Nm

ایرلاین :

Turkish Airlines

ایرلاین :

Fly Emirates

B752

Boeing 757-200


نوع هواپیما :

متوسط

حداکثر ظرفیت مسافر :

200

حداکثر مسافت پروازی :

4100 Nm

ایرلاین :

Turkish Airlines

B763

Boeing 767-300


نوع هواپیما :

پهن پیکر

حداکثر ظرفیت مسافر :

269

حداکثر مسافت پروازی :

6310 Nm

ایرلاین :

Turkish Airlines

ایرلاین :

Qatar Airways

ایرلاین :

Iran Air

ایرلاین :

British Airways

B772

Boeing 777-200 LR


نوع هواپیما :

پهن پیکر

حداکثر ظرفیت مسافر :

317

حداکثر مسافت پروازی :

8555 Nm

ایرلاین :

Qatar Airways

B788

Boeing 787-800


نوع هواپیما :

پهن پیکر

حداکثر ظرفیت مسافر :

242

حداکثر مسافت پروازی :

7355 Nm

ایرلاین :

British Airways

B773

Boeing 777-300 ER


نوع هواپیما :

پهن پیکر

حداکثر ظرفیت مسافر :

396

حداکثر مسافت پروازی :

7370 Nm

ایرلاین :

Qatar Airways

B789

Boeing 787-900


نوع هواپیما :

پهن پیکر

حداکثر ظرفیت مسافر :

290

حداکثر مسافت پروازی :

7635 Nm

ایرلاین :

Iran Air

A333

Airbus A330-300


نوع هواپیما :

پهن پیکر

حداکثر ظرفیت مسافر :

277

حداکثر مسافت پروازی :

6350 Nm

ایرلاین :

Iran Air

ایرلاین :

Fly Emirates

A346

Airbus A340-600


نوع هواپیما :

پهن پیکر

حداکثر ظرفیت مسافر :

350

حداکثر مسافت پروازی :

7800 Nm

ایرلاین :

British Airways

ایرلاین :

Fly Emirates

A359

Airbus A350-900


نوع هواپیما :

پهن پیکر

حداکثر ظرفیت مسافر :

325

حداکثر مسافت پروازی :

8100 Nm

ایرلاین :

Iran Air

B781

Boeing 787-1000


نوع هواپیما :

پهن پیکر

حداکثر ظرفیت مسافر :

330

حداکثر مسافت پروازی :

6430 Nm

ایرلاین :

British Airways

B742

Boeing 747-200


نوع هواپیما :

پهن پیکر

حداکثر ظرفیت مسافر :

445

حداکثر مسافت پروازی :

6857 Nm

ایرلاین :

British Airways

ایرلاین :

Qantas Airways

B748

Boeing 747-800


نوع هواپیما :

پهن پیکر

حداکثر ظرفیت مسافر :

410

حداکثر مسافت پروازی :

7730 Nm

ایرلاین :

Iran Air

ایرلاین :

Qantas Airways

B744

Boeing 747-400


نوع هواپیما :

پهن پیکر

حداکثر ظرفیت مسافر :

410

حداکثر مسافت پروازی :

7260 Nm

ایرلاین :

Iran Air

ایرلاین :

Qantas Airways

A388

Airbus A380-800


نوع هواپیما :

پهن پیکر

حداکثر ظرفیت مسافر :

544

حداکثر مسافت پروازی :

8200 Nm

ایرلاین :

Turkish Airlines

ایرلاین :

Etihad Airways

ایرلاین :

Fly Emirates
Irva Virtual airlines
Rebuilt 2022 (Authorship 2010)

Support : irva.info@gmail.com