ایرلاین مجازی ایروا
 رتبه های خلبان

رتبه های خلبان

خلبانان ما بر اساس ساعت پروازی خود، مطابق جدول زیر رتبه بندی می شوند.


New Hire :
حداکثر ساعت پروازی : 5 ساعت پرواز
حقوق یک ساعت پرواز : 100 $


First Officer :
حداقل ساعت پروازی : 5 ساعت پرواز
حداکثر ساعت پروازی : 50 ساعت پرواز
حقوق یک ساعت پرواز : 250 $


Senior First Officer :
حداقل ساعت پروازی : 50 ساعت پرواز
حداکثر ساعت پروازی : 150 ساعت پرواز
حقوق یک ساعت پرواز : 500 $


Captain :
حداقل ساعت پروازی : 150 ساعت پرواز
حداکثر ساعت پروازی : 250 ساعت پرواز
حقوق یک ساعت پرواز : 750 $


Flight Captain :
حداقل ساعت پروازی : 250 ساعت پرواز
حداکثر ساعت پروازی : 500 ساعت پرواز
حقوق یک ساعت پرواز : 1000 $


Senior Captain :
حداقل ساعت پروازی : 500 ساعت پرواز
حداکثر ساعت پروازی : 1000 ساعت پرواز
حقوق یک ساعت پرواز : 1500 $


Senior Flight Captain :
حداقل ساعت پروازی : 1000 ساعت پرواز
حداکثر ساعت پروازی : 2000 ساعت پرواز
حقوق یک ساعت پرواز : 2500 $


Junior Airline Pilot :
حداقل ساعت پروازی : 2000 ساعت پرواز
حداکثر ساعت پروازی : 3000 ساعت پرواز
حقوق یک ساعت پرواز : 4000 $


Airline Pilot :
حداقل ساعت پروازی : 3000 ساعت پرواز
حداکثر ساعت پروازی : 4000 ساعت پرواز
حقوق یک ساعت پرواز : 6000 $


Senior Airline Pilot :
حداقل ساعت پروازی : 4000 ساعت پرواز
حداکثر ساعت پروازی : 5000 ساعت پرواز
حقوق یک ساعت پرواز : 8000 $


Commodore :
حداقل ساعت پروازی : 5000 ساعت پرواز
حقوق یک ساعت پرواز : 12000 $

Irva Virtual airlines
Rebuilt 2022 (Authorship 2010)

Support : irva.info@gmail.com