ایرلاین مجازی ایروا
 قوانین پرواز

خطاهای امتیازی

اگر شما با اشتباهات امتيازي در طول پرواز مواجه شويد، مطابق جدول زير امتياز از دست خواهيد داد.


اگر در لحظه فرود مقدار G-Force بيشتر از 1.65 باشد، با اين خطا مواجه مي شويد:
مقدار G-Force از مقدار استاندارد آن بيشتر است. براي جلوگيري از تکرار اين خطا، مقدار آن را پايين تر از 1.65 بياوريد.

( -5 امتیاز پروازی )

اگر در لحظه فرود Landing Rate شما کمتر از 350- ft/m باشد، با اين خطا مواجه مي شويد:
فرود سخت! مقدار Landing-Rate شما در هنگام فرود کمتر از 350- ft/m بوده است. جهت جلوگيري از تکرار اين خطا هميشه اين مقدار را بين 350- ft/m و 0 نگهداريد.

( -5 امتیاز پروازی )

اگر سرعت شما در لحظه فرود بيشتر از 180 knot باشد، با اين خطا مواجه مي شويد:
فرود با سرعت زياد! سرعت شما در هنگام فرود بيش از 180 knot بوده است. براي جلوگيري از تکرار اين خطا هميشه سرعت خود را در هنگام فرود زير 180 knot نگهداريد

( -5 امتیاز پروازی )

اگر هنگام فرود از فلاپ استفاده نکنيد، با اين خطا مواجه مي شويد:
فرود با ريسک بالا! شما در هنگام فرود از فلاپ استفاده نکرده ايد. براي جلوگيري از تکرار اين خطا در فرود هاي بعدي خود از فلاپ استفاده نماييد.

( -5 امتیاز پروازی )

اگر در هنگام فرود Landing Pitch بيشتر از 10 درجه باشد، با اين خطا مواجه مي شويد:
شما در هنگام فرود از مقدار مجاز Landing-Pitch عبور کرده ايد. براي جلوگيري از تکرار اين خطا مقدار آن را زير 10 درجه نگهداريد.

( -5 امتیاز پروازی )

اگر از حداکثر سرعت هواپيماي خود تجاوز کنيد، با اين خطا مواجه مي شويد:
عبور از حد مجاز سرعت! شما از ماکزيمم سرعت مجاز هواپيماي خود عبور کرديد. براي جلوگيري از تکرار اين خطا در پروازهاي بعدي از حداکثر سرعت مجاز هواپيماي خود عبور نکنيد.<

( -5 امتیاز پروازی )

اگر در هنگام تاکسي در فرودگاه سرعت شما بيش از 25 knot باشد، با اين خطا مواجه مي شويد:
سرعت غيرمجاز تاکسي! شما از سرعت مجاز هنگام تاکسي که 25 knot مي باشد، عبور کرده ايد. براي جلوگيري از تکرار اين خطا در پروازهاي بعدي سرعت خود را هنگام تاکسي کمتر از 25 knot نگهداريد.

( -5 امتیاز پروازی )

اگر مادامي که ارتفاع شما کمتر از 10000 ft است سرعت شما بيش از 250 knot باشد، با اين خطا مواجه مي شويد:
تجاوز از سرعت مجاز زير 10000 ft! براي جلوگيري از تکرار اين خطا در پروازهاي بعدي هنگامي که ارتفاع شما کمتر از 10000 ft است سرعت خود را زير 250 knot نگهداريد.

( -5 امتیاز پروازی )

اگر مادامي که ارتفاع شما کمتر از 10000 ft است چراغ هاي فرود هواپيما خاموش باشد، اين خطا مواجه مي شويد:
چراغ هاي فرود هواپيما در ارتفاع زير 10000 ft خاموش بوده است.

( -5 امتیاز پروازی )

اگر مادامي که ارتفاع شما بيش از 10000 ft است چراغ هاي فرود هواپيما روشن باشد، با اين خطا مواجه مي شويد:
چراغ عاي فرود هواپيما در ارتفاع بالاي 10000 ft روشن بوده است.

( -5 امتیاز پروازی )

اگر در هنگام تاکسي در فرودگاه چراغ هاي فرود هواپيما خاموش باشد، با اين خطا مواجه مي شويد:
چراغ هاي فرود هواپيما در هنگام تاکسي خاموش بوده است.

( -5 امتیاز پروازی )

اگر در هنگام برخاستن از فرودگاه چراغ هاي فرود هواپيما خاموش باشد، با اين خطا مواجه مي شويد:
چراغ هاي فرود هواپيما در هنگام برخاستن خاموش بوده است.

( -5 امتیاز پروازی )

اگر در هنگام فرود آمدن در فرودگاه چراغ هاي فرود هواپيما خاموش باشد، با اين خطا مواجه مي شويد:
چراغ هاي فرود هواپيما در هنگام فرود خاموش بوده است.

( -5 امتیاز پروازی )


اشتباهات مهم

اگر شما در طول پرواز اشتباهات مهمي را انجام دهيد، مطابق جدول زير پرواز شما مورد تاييد قرار نمي گيرد.


اگر مقدار G-Force در لحظه فرود بيش از 2.5 باشد، با اين اشتباه مواجه مي شويد:
شما از حداکثر مجاز براي G-Force که ميزان 2.5 مي باشد، عبور کرده ايد. براي جلوگيري از مردود شدن پروازهاي بعدي مقدار آن را کمتر از 1.65 نگهداريد و از مقدار 2.5 نيز عبور نکنيد.

اگر در هنگام فرود Landing Rate کمتر از 600- ft/m باشد، با اين اشتباه مواجه مي شويد:
فرود بسيار سخت! Landing-Rate کمتر از 600- ft/m ثبت شده است. براي جلوگيري از بروز خطا و مردود شدن پروازهاي بعدي سعي کنيد اين مقدار را بين 0 و 350- ft/m نگهداريد و هيچگاه اجازه ندهيد اين مقدار از 600- ft/m کمتر شود.

اگر در لحظه فرود سرعت هواپيما بيش از 220 knot باشد، با اين اشتباه مواجه مي شويد:
فرود با سرعت بسيار زياد! سرعت هواپيما در هنگام فرود بيش از 220 knot بوده است. براي جلوگيري از بروز خطا و مردود شدن پروازهاي بعدي سعي کنيد اين مقدار را کمتر از 180 knot نگهداريد و از مقدار 220 knot نيز عبور نکنيد.

اگر در لحظه فرود Landing Pitch بيش از 20 درجه باشد، با اين اشتباه مواجه مي شويد:
مقدار Landing-Pitch بيشتر از 20 درجه بوده است. براي جلوگيري از بروز خطا و مرودشدن در پروازهاي بعدي سعي کنيد مقدار Landing-Pitch را کمتر از 10 درجه نگهداريد و از مقدار 20 درجه نيز تجاوز نکنيد.

اگر در طول پرواز از امکان Slew در شبيه ساز استفاده کنيد، با اين اشتباه مواجه مي شويد:
شناسايي استفاده از Slew! لطفا پس از اتصال به کلاينت و شروع پرواز ديگر از امکان Slew در شبيه ساز استفاده نکنيد.

اگر در طول پرواز هواپيما به حالت Stall وارد شود، با اين اشتباه مواجه مي شويد:
شناسايي حالت Stall! لطفا مراقب باشيد در پروازهاي بعدي خود هواپيما به حالت Stall وارد نشود.

اگر در طول پرواز تصادفي براي هواپيما در شبيه ساز رخ دهد، با اين اشتباه مواجه مي شويد:
شناسايي تصادف! لطفا مراقب باشيد در طول پرواز براي هواپيماي شما تصادفي با اجسام ديگر صورت نگيرد.

اگر در طول پرواز اقدام به استفاده از امکان سوخت گيري مجدد Re-fuelling از طريق شبيه ساز نماييد، با اين اشتباه مواجه مي شويد:
شناسايي استفاده از امکان سوخت گيري مجدد در طول پرواز! لطفا پس از اتصال به کلاينت و شروع پرواز ديگر از امکان سوخت گيري (Re-Fuelling) در شبيه ساز استفاده نکنيد.

اگر بنا به هر دليلي در فرودگاه تعيين شده مطابق پرواز رزرو شده فرود نياييد، با اين اشتباه مواجه مي شويد:
فرود در فرودگاه اشتباه! شما نه در فرودگاه مقصد و نه در فرودگاه اضطراري فرود آمده ايد. شما مي بايست حتما در فرودگاه تعيين شده فرود بياييد.

اگر بنا به هر دلیلی از فرودگاه تعیین شده در پرواز رزرو شده خود در سایت پرواز خود را آغاز نکنید، با این اشتباه مواجه می شوید:
پرواز از فرودگاه اشتباه! فرودگاه مبدا پرواز شما با فرودگاه مبدا پرواز رزرو شده شما مطابقت ندارد. شما می بایست حتما از فرودگاه مبدا تعیین شده پرواز کنید.

اگر در هنگام پرواز از افزایش دهنده سرعت شبیه ساز استفاده کنید، با این اشتباه مواجه می شوید:
شما از افزایش دهنده سرعت شبیه ساز استفاده کرده اید! شما نمی توانید در طول پرواز از افزایش دهنده سرعت شبیه ساز استفاده کنید.

اگر هیچ فرودی در گزارش پروازی ثبت نشود، با این اشتباه مواجه می شوید که بدین معنی است که اتفاق نامتعارفی در پرواز رخ داده است یا پرواز نیمه تمام انجام شده است:
هیچ فرودی ثبت نشده است! بر طبق آزمایشات ما روی بیش از هزار گزارش پروازی، این بدان معنی است که پرواز تصادف داشته است و یا اتفاقی غیرمتعارف در طول پرواز رخ داده است. لطفا در طول پرواز همه ی اصول را رعایت نمایید تا این مشکل مجددا پیش نیاید.

اگر بیش از یک فرود در گزارش پروازی ثبت شود، با این اشتباه مواجه می شوید که بدین معنی است که اتفاق نامتعارفی در پرواز رخ داده است یا پرواز نیمه تمام انجام شده است:
بیش از یک فرود در گزارش پروازی ثبت شده است! بر طبق آزمایشات ما روی بیش از هزار گزارش پروازی، این بدان معنی است که پرواز تصادف داشته است و یا اتفاقی غیرمتعارف در طول پرواز رخ داده است. لطفا در طول پرواز همه ی اصول را رعایت نمایید تا این مشکل مجددا پیش نیاید.

اگر مدت زمان پرواز صفر باشد، با این اشتباه مواجه می شوید که بدین معنی است که اتفاق نامتعارفی در پرواز رخ داده است یا پرواز نیمه تمام انجام شده است:
مدت زمان پرواز صفر است! بر طبق آزمایشات ما روی بیش از هزار گزارش پروازی، این بدان معنی است که پرواز تصادف داشته است و یا اتفاقی غیرمتعارف در طول پرواز رخ داده است. لطفا در طول پرواز همه ی اصول را رعایت نمایید تا این مشکل مجددا پیش نیاید.

اگر مدت زمان پرواز شما غیرعادی باشد و ارتباط شما با سرور قطع باشد، این بدان معنی است که سرعت هواپیما بطرز غیرعادی بالا بوده و یا از افزایش دهنده سرعت شبیه ساز استفاده شده است. لذا شما با این اشتباه مواجه می شوید:
مدت زمان پرواز شما غیرعادی است! هنگامی که ارتباط شما با سرور برقرار نبوده است، سرعت هواپیمای شما به طرز غیرعادی بالا بوده است و یا از افزایش دهنده سرعت شبیه ساز استفاده شده است.

Irva Virtual airlines
Rebuilt 2022 (Authorship 2010)

Support : irva.info@gmail.com